1.
Насева Г. СТУДИЈА ЗА СЕЌАВАЊЕТО ВО ПОСТЈУГОСЛОВЕНСКАТА КИНЕМАТОГРАФИЈА ПРЕКУ ФИЛМОТ „СНЕГ“ НА АИДА БЕГИЌ. ЕАZ/ЕАЗ [Internet]. 1Dec.2023 [cited 21Apr.2024];23:16-8. Available from: https://etno.pmf.ukim.mk/index.php/eaz/article/view/EAZ2323016n