СЕМЕЕН АЛБУМ: НАРАТИВИ, СЕЌАВАЊА И ИДЕНТИТЕТ КАЈ МИЈАЦИТЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА | РАСПРОДАДЕНА

Елизабета Павковиќ
Author

Synopsis

Семејната фотографијата претставува документ што подразбира повеќенасочна комуникација, и тоа помеѓу авторот и појавата што се бележи во моментот на настанување на документот, помеѓу документот и истражувачот во текот на негово користење како извор, и онаа што за нас е од особен интерес, а тоа е комуникацијата на имателите (сопствениците) на тој документ со него.

Семејната фотографијата претставува документ што подразбира повеќенасочна комуникација, и тоа помеѓу авторот и појавата што се бележи во моментот на настанување на документот, помеѓу документот и истражувачот во текот на негово користење како извор, и онаа што за нас е од особен интерес, а тоа е комуникацијата на имателите (сопствениците) на тој документ со него.

Причината за избор на Мијаците како примерок за истражување на идентитетот преку фотографија/семеен албум лежи во фактот што тие спаѓаат во податлива група поради нивниот специфичен однос кон родниот крај, семејните стебла и воопшто кон колективната и семејната мијачка традиција, дури и во современи услови на градски живот или живот во туѓина.

Cover for СЕМЕЕН АЛБУМ:  НАРАТИВИ, СЕЌАВАЊА И ИДЕНТИТЕТ КАЈ МИЈАЦИТЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА | РАСПРОДАДЕНА