Озборувањето како механизам за социјална контрола во народната култура на струшки Дримкол | 300,00 денари

Aна Ашталковска Гајтаноска
Author

Synopsis

Oзборувањето е значаен културен модел кој ги покрива сите сфери од животот на заедницата. Преку него се добива богата база на податоци која се однесува на социјалната култура. Токму на овој начин авторката на оваа студија ги проучува комуникациските стратегии, јавното мислење како санкција и статусот на озборуваните во пределот струшки Дримкол во Македонија.

Cover for Озборувањето како механизам за социјална контрола во народната култура на струшки Дримкол | 300,00 денари