Луѓе, животни, растенија, предмети од оној свет: збирка илустрации | 200,00 денари

Инес Црвенковска Ристеска
Author

Synopsis

Пред вас ја гледате збирката „Луѓе, животни, растенија, предмети од оној свет“, што е резултат на проектот Градот Скопје и стрип илустрираните митолошки јунаци во организација на Македонското студентско етнолошко друштво (МСЕД) со поддршка на Институтот за етнологија и антропологија (ИЕА), ПМФ, УКИМ – Скопје, финансиски поддржан од Општина на Град Скопје за 2020 година. Ова е третата збирка илустрации на митолошки и демонолошки јунаци од млади илустратори од градот Скопје. Исто како и во претходните две години, главната цел на проектот е, низ подолготраен процес на истражување, младите цртачи да се запознаат со усното народно творештво поврзано со митските јунаци и демонските суштества од македонската народна митологија и демонологија општо и од околината на градот Скопје посебно, и да илустрираат дел од нив. Овојпат, за младите илустратори и другите учесници соработници во проектот, интересни беа митските јунаци и демонските суштества специфични за градот Скопје и неговата околина: бајачката, херојот Карпош и Крале Марко, ветрот, громот и бурата, месечината, вакафот (вакавот), буништето, бунарот, бувот и ластовицата, како и други суштества, растенија и предмети специфични за македонската митологија и демонологија, кои, според фолклорната и етнографската литература и извори, може да се сретнат и во околината на градот Скопје, како што е бадниковото обредно лепче познато како вечерник.

Cover for Луѓе, животни, растенија, предмети од оној свет: збирка илустрации | 200,00 денари