ЕТНОЛОШКИ атлас на СФР Југославија ; Етнолошки атлас на СР Македонија. Прашање бр. 120 Женидбени обичаи до свадбата: Том 3, книги 1, 2 и 3

Authors

Љупчо Ристески

Synopsis

Во томот бр. III  организиран во три книги (кн. 1, кн. 2 и кн. 3) се поместени етнографските и фолклорните материјали од збирното прашање број 120 посветено на женидбените обичаи до свадбата, а запишани во текот на теренските истражувања ширум Македонија во периодот од 1969 година па сѐ до 1984 година.

Cover for ЕТНОЛОШКИ атлас на СФР Југославија ; Етнолошки атлас на СР Македонија. Прашање бр. 120 Женидбени обичаи до свадбата: Том 3, книги 1, 2 и 3
Forthcoming
February 18, 2022