„ЕТНОГРАФСКИ ИЗВОРИ ЗА МАКЕДОНИЈА. ЕТНОГРАФСКИ АТЛАС НА СФРЈ. ЕТНОГРАФСКИ АТЛАС НА СР МАКЕДОНИЈА“, Прашање бр. 121. Обичаи пред самата свадба, венци, свадбена оглавка (украси на глава) T. IV, Кн. 1, 2 и 3

Authors

Љупчо С. Ристески
Ѓоко Атанасов
Еда Старова Тахир
Веле Змејкоски

Synopsis

Поради комплексноста на свадбениот обреден циклус, како и поради обемноста на етнографските и фолклорните материјали што произлегуваат од обредноста, во Прашалникот бр. IV од Етнолошкиот атлас на СР Македонија и СФР Југославија му се посветени 4 (четири) збирни прашања:

  1. Прашање бр. 120 – Женидбени обичаи до свадбата;
  2. Прашање бр. 121 – Обичаи пред самата свадба, венци, свадбена оглавка (украси на глава);
  3. Прашање бр. 122 – Сватовски почести;
  4. Прашање бр. 123 – Свадбен тек.

 

Во томот бр. IV организиран во три книги (кн. 1, кн. 2 и кн. 3) се поместени етнографските и фолклорните материјали од збирното прашање број 121 посветено на обичаите пред самата свадба, венци, свадбена оглавка (украси на глава).  

Cover for  „ЕТНОГРАФСКИ ИЗВОРИ ЗА МАКЕДОНИЈА. ЕТНОГРАФСКИ АТЛАС НА СФРЈ. ЕТНОГРАФСКИ АТЛАС НА СР МАКЕДОНИЈА“, Прашање бр. 121. Обичаи пред самата свадба, венци, свадбена оглавка (украси на глава) T. IV, Кн. 1, 2 и 3
Published
November 7, 2022