for readers

Focus and Scope

EthnoAnthropoZoom is a journal of the Institute of Ethnology and Anthro­pology at the Faculty of Natural Sciences and Mathematics at “Ss. Cyril and Methodius University” in Skopje. This journal focuses on articles belonging to the fields of ethnol­ogy, socio-cultural anthropology, linguistic anthropology and theoretical anthropology, as well as articles belonging to related scientific disciplines. All published papers in the journal have been peer reviewed by experts from correspond­ing fields from Macedonia and abroad.

The articles in the journal are published bilingualy in Macedonian and English. Priority is given to domestic and foreign authors of original scientific articles that focus upon ethnological and anthropological problems in Macedonia (separately or comparatively). Also eligible are original scientific texts that refer to the wider region of South-eastern Europe.

Plagiarism statement: EthnoAnhropoZoom takes plagiarism very seriously, and asks authors to be sure that they have properly acknowledged the scholarly work of others. Failure to do so can be considered grounds for the rejection of a submitted article.

Peer Review Process

All published papers are double blind peer reviewed by experts from correspond­ing fields from Macedonia and abroad. The articles are sent outside of the journal's publishing organization for review by external reviewers, whereby the either author's identity or the reviewers' identity is unknown.

Open Access Policy

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.

 

EAZ Licence

 

Creative Commons Licence

The EAZ site and its metadata are licensed under CC BY-SA

___________________________________________________________________

Фокус и опфат

ЕтноАнтропоЗум е списание на Институтот за етнологија и антропологија на Природно-математичкиот факултет на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. Во списанието се објавуваат трудови од областа на етнологијата, социокултурната антропологија, лингвистичката антропологија, теориската антропологија и другите сродни научни дисциплини. Текстовите во списанието ЕтноАнтропоЗум се рецензирани од најмалку двајца рецензенти од Р Македонија
или од странство.
Текстовите во списанието се објавуваат на македонски и на англиски јазик. Предност за објавување во ЕтноАнтропоЗум имаат домашни и странски автори со оригинални научни трудови во кои се обработуваат етнолошки и антрополошки проблеми што се од теренот на Македонија (посебно или компаративно). Следна категорија текстови со предност за објавување се оригиналните научни трудови што се однесуваат за поширокиот простор на Југоисточна Европа.

Изјава за плагијати: ЕтноАнтропоЗум го третира плагијаторството многу сериозно и ги замолува авторите да бидат сигурни дека тие правилно ги цитирале или се повикуваат на трудовите на другите автори. Доколку се утврдат елементи на плагијаторство или несоодветно повикување и цитирање на трудовите на други автори, тоа може да се смета за основа за одбивање на поднесената статија.

Процес на рецензирање

Сите објавени трудови се рецензирани од двајца рецензенти од соодветните области од Македонија и/или од странство. Текстовите се испраќаат на експерти кои не се дел на уредувачкиот колегиум на списанието, при што идентитетот на авторот или на рецензентите не е познат.

Политика за отворен пристап

Ова списание обезбедува непосреден отворен пристап до содржината според принципот дека со овозможувањето на јавноста слободен пристап до истражувањата  се поддржува поголема глобална размена на знаења. 

ЕАЗ лиценца

Веб-страницата на ЕАЗ и нејзините метаподатоци се лиценцирани под CC BY-SA.