for readers

We encourage readers to sign up for the publishing notification service for this journal. Use the Register link at the top of the home page for the journal. This registration will result in the reader receiving the Table of Contents by email for each new issue of the journal. This list also allows the journal to claim a certain level of support or readership.

See the journal's Privacy Statement, which assures readers that their name and email address will not be used for other purposes.

_____________________________________________________________________________________________________________________

Ги охрабруваме читателите да се пријават на услугата за добивање известувања при нови објави во ова списание. Користете ја врската Регистрирај се на врвот на почетната страница за списанието. Оваа регистрација ќе резултира со тоа што читателот ќе ја добие Содржината по е-пошта за секое ново издание на списанието. Оваа листа, исто така, му овозможува на списанието да бара одредено ниво на поддршка или читателска публика.

Погледнете ја Изјавата за приватност на списанието, која ги уверува читателите дека нивното име и адреса на е-пошта нема да се користат за други цели.