ВРЕМЕТО КАКО ИНСТРУМЕНТ ВО МАГИЈАТА:КОПМРЕСИРАЊЕ И РАЗВЛЕКУВАЊЕ НА ВРЕМЕТО ВО СЛОВЕНСКАТА НАРОДНА ТРАДИЦИЈА

Main Article Content

Светлана М. Толстаја

Abstract

Во традициската народна култура на Словените, на времетозаедно со некои други елементи и својства на надворешниот свет, мусе придава позитивно и негативно значење: тоа може да биде доброили лошо, Јисто и неЈисто, опасно и поволно.Од времето кога Јовексе родил му зависи неговата судбина на овој свет, а со времето когаЈовек умира се определува неговата судбина по смртта; изборот навистинското време се јавува како неопходен услов за успех на секојпоЈеток: сеидба, жетва, истерување на стоката на паша, при ставањетемели на куќа, при сновење на преѓа, при сватовство и т.н. Времетослужи како најважен регулатор на сите практични и ритуалниактивности на луѓето и претставува еден од главните инструменти зауредување на светот и структурирање на човечкиот живот

Article Details

How to Cite
Толстаја, Светлана. 2016. “ВРЕМЕТО КАКО ИНСТРУМЕНТ ВО МАГИЈАТА:КОПМРЕСИРАЊЕ И РАЗВЛЕКУВАЊЕ НА ВРЕМЕТО ВО СЛОВЕНСКАТА НАРОДНА ТРАДИЦИЈА”. EthnoAnthropoZoom/ЕтноАнтропоЗум, no. 3 (November), 104-18. https://doi.org/10.37620/EAZ0330104t.
Section
Articles / Статии